Regulamin serwisu odpowiadamy.pl

 1. Administratorem serwisu serwisu odpowiadamy.pl, znajdującego się pod adresem https://odpowiadamy.pl (dalej: „Serwis”) i usługodawcą w rozumieniu ustawy z  dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest Marcin Zięba, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Zięba, ul. Powstańców 26/23, 31-422 Kraków, NIP 6751246880.

 2. Usługobiorcą w rozumieniu regulaminu jest każdy użytkownik serwisu, tj, osoba przeglądająca jego zasoby (dalej: Użytkownik).

 3. Serwis ma charakter informacyjny i edukacyjny i jego podstawowym celem jest upowszechnianie wiedzy na popularne tematy poprzez publikowanie krótkich artykułów, utrzymanych w konwencji odpowiedzi na pytania.

 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby treści publikowane na łamach serwisu były zgodne prawdą. Nie bierze jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy, zarówno techniczne jak i merytoryczne.

 5. Treści udostępniane przez administratora w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny lub reklamowy. W żadnym wypadku nie stanowią porady, w szczególności porady prawnej, porady inwestycyjnej ani porady lekarskiej, i nie powinny być w ten sposób odbierane przez Użytkowników serwisu.

 6. Administrator jest podmiotem posiadającym wszelkie prawa do Serwisu jako całości oraz wszystkich treści, które udostępnia w Serwisie, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

 7. Treści dostępne w Serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego.

 8. Korzystanie z Serwisu odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i możliwe jest przy pomocy urządzenia typu laptop, tablet, smartfon – z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową. Użytkownikom Serwisu rekomenduje się korzystanie z najnowszych wersji dostępnych na rynku przeglądarek internetowych, ponieważ wersje starsze mogą nie obsługiwać prawidłowo Serwisu.

 9. Ponadto, prawidłowe korzystanie z Serwisu i jego funkcjonalności może wymagać akceptacji tzw. koniecznych plików cookies (ang. indispensable cookies) oraz włączonej obsługi Java Script.

 10. Serwis korzysta z plików cookies, w tym Google Analytics. Użytkownik może zdecydować o akceptacji lub braku akceptacji plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat Cookies i zbieranych danych dostępnych jest w Polityce prywatności.

 11. Umowa o świadczenie usług drogę elektroniczną pomiędzy administratorem a użytkownikiem serwisu w zakresie treści nieodpłatnych zostaje zawarta w momencie wejścia przez użytkownika na stronę Serwisu i rozpoczęcia przeglądania jego zasobów. Umowa ta ulega rozwiązaniu z momentem trwałego zaprzestania korzystania przez użytkownika z Serwisu.

 12. W przypadku oferowania w Serwisie treści odpłatnych, obowiązywać będą odrębne zasady zawierania i rozwiązywania umów dotyczących tych treści, o których użytkownicy Serwisu zostaną poinformowani przed zawarciem umowy.

 13. Jeżeli wybrane sekcje, treści lub produkty oferowane w Serwisie będą mieć charakter odpłatny, użytkownicy będą o tym fakcie jednoznacznie informowani za pomocą stosownych komunikatów lub funkcjonalności Serwisu, z podaniem ceny i dostępnych metod płatności. W tym zakresie mogą obowiązywać odrębne regulaminy.

 14. Administrator informuje, że możliwe są przerwy w dostępie do Serwisu, spowodowane np. aktualizacją oprogramowania, naprawami, konserwacją lub wprowadzaniem ulepszeń Serwisu lub jego elementów.

 15. Serwis umożliwia użytkownikom komentowanie treści. Komentarze są moderowane. Wszelkie wulgaryzmy, objawy agresji słownej (hejtu), kierowane zarówno do innych Użytkowników, w kierunku, administratora Serwisu bądź też osób trzecich będą usuwane.

 16. Niedozwolone jest dostarczanie przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

 17. W sprawach dotyczących usług świadczonych przez administratora w ramach Serwisu, Użytkownik może złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres kontakt@odpowiadamy.pl, z dopiskiem „reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub pseudonim osoby zgłaszającej, jej dane kontaktowe oraz dokładny opis przyczyn reklamacji. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 18. Na adres e-mail wskazany w ust. 17 Użytkownicy mogą przesyłać również propozycje nowych tematów do zamieszczenia w Serwisie, własne uwagi lub propozycje ulepszeń.

 19. Administrator może od czasu do czasu wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu. Jeżeli zmiany będą dotyczyć praw lub obowiązków użytkowników Serwisu, zasad korzystania z Serwisu lub innych istotnych kwestii, administrator każdorazowo poinformuje o planowanych zmianach i ich treści za pomocą osobnego wpisu zamieszczonego na stronie głównej Serwis lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, na co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie.

 20. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu powinien trwale zaprzestać dalszego korzystania z Serwisu przed wejściem zmian w życie. Dalsze korzystanie z Serwisu po upływie okresu przejściowego będzie uznane za akceptację zmian Regulaminu.

 21. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://odpowiadamy.pl/regulamin/