REGULAMIN SERWISU
www.odpowiadamy.pl

§1 Definicje

1. Administrator – właścicielami portalu odpowiadamy.pl są… (RODO) z siedzibą w Rzeszowie.

2. Serwis – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet, dostępną pod adresem www.odpowiadamy.pl

3. Użytkownik – osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat, posiadająca (Użytkownik zarejestrowany) lub nieposiadająca (Użytkownik niezarejestrowany) profil, odwiedzająca serwis.

4. Profil – dane osobowe oraz inne informacje na temat zarejestrowanego Użytkownika, przekazywane dobrowolnie do serwisu

5. Usługi (świadczenia) – oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.), świadczone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie między innymi takie jak:

a) Usługi społecznościowe – bezpłatne usługi zapewniające Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianie poglądami w formie dodawanych komentarzy, korzystanie z wewnętrznej poczty elektronicznej.   

b) Usługi multimedialne – bezpłatne usługi multimedialne zapewniające Użytkownikom dostęp do wielokrotnego odtworzenia materiału video

c) Usługi reklamowe – usługi polegające na emisji produktów reklamowych w Serwisie, prowadzenie kampanii reklamowych

7. Forum – forum dyskusyjne i czat dla zarejestrowanych Użytkowników, służące do wymiany poglądów, opinii i doświadczeń internautów na zagadnienia tematycznie powiązane z danym Serwisem.

9. Komentarze – automatycznie umieszczane w serwisie poglądy, opinie Użytkowników odnoszące się do prezentowanych materiałów i treści

10. Partner – oznacza podmiot współpracujący z serwisem odpowiadamy.pl

11. Umowa – umowa zawarta pomiędzy serwisem odpowiadamy.pl a  Użytkownikiem w oparciu o niniejszy Regulamin.

12. Dane – wszelkie dane, w tym dane osobowe dostarczane przez Użytkowników w trakcie rejestracji, przekazane drogą elektroniczną oraz przekazywane telefonicznie. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść przekazywanych Danych, stosownie do zapisów niniejszego Regulaminu.

13. Dostęp do Usługi – dostęp do treści znajdujących się w Serwisie, zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.

14. Wideo Reklama – utwór audiowizualny o charakterze reklamowym, marketingowym.

15. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika w celu założenia profilu

16. Płatny mailing – usługa polegająca na wysyłaniu drogą elektroniczną na e-mail podany przy rejestracji Użytkowników listu elektronicznego zawierającego informacje handlowe Partnera.

17. Newsletter – usługa, polegająca na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach w Serwisie.

18. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin , przy czym jego zapisy obowiązują wszystkich Użytkowników  serwisu (zarejestrowanych i niezarejestrowanych).

§2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu odpowiadamy.pl

2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usługi.

3.Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Opcje przeglądania Serwisu dostępne są dla każdego użytkownika Internetu.

9. Treści umieszczone w serwisie mają charakter informacyjny, właściciel nie bierze odpowiedzialności za działania Użytkowników.

10. Reklamacje co do sposobu i zakresu świadczenia usługi można składać na piśmie lub mailowo na warunkach opisanych w Regulaminie.

11. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne

§3 Zawarcie Umowy, Rejestracja

1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej adresu www.odpowiadamy.pl i wejście a podaną stronę lub skorzystania przez niego z przekierowania do strony serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron serwisu (Użytkownik niezarejestrowany) lub w momencie usunięcia konta przez Użytkownika zarejestrowanego.

2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego, zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru i aktywowania konta Użytkownika (Użytkownik zarejestrowany).

3. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

4. Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:

a. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

b. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

c. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.

5. Serwis odpowiadamy.pl. po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, utworzy dla Użytkownika unikalny Profil, o nazwie będącej podanym przez Użytkownika adresem poczty elektronicznej.

6. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Profilem Użytkownika, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika

8. Właściciel może odmówić utworzenia Profilu, zablokować lub usunąć istniejący Profil, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisów lub narusza dobra osobiste lub jest sprzeczna z prawem

9. Użytkownik uzyskuje dostęp do Profilu za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Profilu

§4 Odstąpienie i Wypowiedzenie Umowy

1. Użytkownik może w dowolnej chwili wypowiedzieć umowę zawartą z serwisem odpowiadamy.pl w zakresie korzystania z serwisu. Następuję to poprzez złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres redakcja@odpowiadamy.pl

3. Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia profilu Użytkownika który narusza podstawy regulaminu, przepisów prawnych. Jak również wyrażanie się w sposób niewłaściwy, obraźliwi, wulgarny. Rozwiązanie umowy wiąże się z usunięciem profilu Użytkownika wraz z danymi wprowadzonymi podczas rejestracji.

5. Właścicielowi  przysługuje prawo zachowania dla celów dowodowych kopii umieszczonych przez Użytkownika.

§5 Prawa i Obowiązki

1.    Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób, nie naruszający przepisów prawnych oraz praw autorskich. Zabrania się kopiowania, modyfikowania i wykorzystania wszelkich treści zamieszczonych w serwisie.

2   Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu.

3. Użytkownik zobowiązany jest w celu pełnego korzystania z serwisu do podania danych osobowych oraz adresu e-mail w celu rejestracji.

4. Użytkownikowi zabrania się umieszczania treści reklamowych, odnośników do stron, treści pornogrficznych, poglądów radykalnych, treści rasistowskich, naruszających dobra obyczajowe i moralne, treści niezwiązanych z tematyką Serwisu.

5. Zabronione jest umieszczanie w komentarzach/wypowiedziach danych osobowych, teleadresowych  

6. Nick(login), avatar, sygnatura nie może mieć charakteru komercyjnego reklamowego. Nieprawidłowe będą usuwane.

7 Użytkownik bierze odpowiedzialność za umieszczane treści w serwisie, posiada do nich prawa autorskie. W przypadku jakikolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, praw do znaku towarowego w odniesieniu do umieszczanych przez użytkownika treści. Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia na własną koszt i ryzyko kroków prawnych.

8. Serwis odpowiadamy.pl nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczość treści umieszczonych na stronie, mają one jedynie charakter informacyjny.

9. Właściciel zastrzega sobie prawo do usuwania treści zamieszczonych w serwisie bez podania przyczyny.

10. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenie za umieszczane treści.

11. Serwis odpowiadmy.pl ma obowiązek usunięcia profilu Użytkownika w ciągu 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia takiej woli.

§6 Dane osobowe, poufność

1. Administrator danych osobowych jest serwis odpowiadamy.pl

2. Inspektor ochrony danych jest właściciel serwisu odpowiadamy.pl Jest to osoba, która dostępna jest dla Użytkownika w zakresie udzielenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Z inspektorem można kontaktować się drogą elektroniczną na adres redakcja@odpowiadamy.pl

3.Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu:  

  • prowadzenia działań marketingowych związanych z działalnością serwisu odpowiadamy.pl

  • wysyłanie Użytkownikowi materiałów marketingowych, reklamowych, ofert handlowych  

4 Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą dostawcy IT, agencje reklamowe, podwykonawcy usług. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy z właścicielem serwisu odpowiadamy.pl

6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

7. Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych

  • prawo do wycofania zgody

  • prawo do usunięcia profilu

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych

  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych

  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

8. W celu skorzystania z powyższych praw Użytkownika musi skontaktować się z serwisem odpowiadamy.pl

9. Każdy użytkownik ma praw do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Może tego dokonać przez wysłanie oświadczenie wysłane drogą mailową na adres redakcja@odpowiadamy.pl

10. Każdy Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Właściciel zastrzega praw do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.

Wszelkie pytania i zastrzeżenia można kierować do Właściciela za pośrednictwem poczty e-mail redakcja@odpowiadamy.pl